Privatlivspolitik for Luthersk Mission Agerskov (LM Agerskov)

 

1. Generelt

 1.1 Denne Privatlivspolitik er gældende for samtlige personoplysninger, som du giver til LM Agerskov og/eller som LM Agerskov indsamler om dig, fordi du er tilknyttet LM Agerskov som medlem, bidragsyder, deltager i LM Agerskovs arrangementer eller tilknyttet på en anden måde. LM Agerskov er til enhver tid dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

 1.2 I denne politik kan du læse mere om, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine personoplysninger og hvor længe vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til kredsens formand, såfremt der er noget i denne politik, som du ikke kan acceptere. Du kan til enhver tid finde den gældende version af denne politik på kredsens hjemmeside, lm-agerskov.dk.

 1.3 Den overordnede retslige ramme for behandling af dine personlige oplysninger er Europa- Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil er Databeskyttelsesloven Lov 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

 Alle spørgsmål vedrørende nærværende politik, samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til formanden i LM Agerskov.

   

2. Definitioner

 Nedenfor følger definitioner af visse af de væsentligste persondataretlige begreber:

 

Personoplysninger

Enhver for form information om en identificeret eller identificerbar fysisk

person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i

kombination, kan identificere en bestemt fysisk person.

 

Dataansvarlig

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af Personoplysninger.

 

Databehandler

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et

andet organ, der behandler Personoplysninger på den Dataansvarliges vegne.

 

Behandling

Enhver aktivitet eller række af aktiviteter som involverer brug af personoplysninger, fx indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling, overladelse eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for LM.

 

Særlige Kategorier af

Personoplysninger

(Personfølsomme opl.)

Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering samt oplysninger i form af biometriske data, såfremt biometriske data behandles med det formål entydigt at identificere en fysisk person (følsomme oplysninger).

 

Persondataforordningen

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.

 

Databeskyttelsesloven

Databeskyttelsesloven Lov 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

 

LM Agerskov

v. formand, Knud Lund, Bispelunden 28, 6534 Agerskov. Tlf. 31953709

 

 

 

 

3. Formål med behandlingen af dine personoplysninger

Er du medlem, deltager i LM Agerskovs arrangementer, har du et tillidshverv eller en arbejdsopgave, er bidragyder eller bruger af LM Agerskovs hjemmeside, er LM Agerskov forpligtet til at behandle dine personoplysninger i et sådant omfang, at vi kan leve op til de forpligtelser, vi har som en kristen organisation. Dette gælder både ved håndtering af dine eventuelle bidrag - medmindre du vælger at bidrage anonymt - din eventuelle deltagelse i arrangementer ved LM Agerskov, og/eller når LM Agerskov skal administrere dine eventuelle tillidshverv eller arbejdsopgaver. Det kan også være i forbindelse med, at LM Agerskov gerne vil sende dig informationer om LM Agerskovs arbejde, om dine gaver, eller anden relevant information.

 

4. De personlige oplysninger, som behandles om dig

Disse oplysninger indsamles direkte fra dig:

4.1 Vi indsamler følgende almindelige personoplysninger: Navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer, e-mailadresse, og evt. stillingsbetegnelse for din frivillige opgave i LM Agerskov. Oplysninger om dit CPR-nr. indsamles desuden, hvis du skal have fradrag for eventuelle bidrag. Relevant mailkommunikation og relevante notater fra anden kommunikation kan gemmes for at sikre overblik, historik og for at sikre, at LM Agerskov har den nødvendige dokumentation.

4.2 Hvis du som frivillig skal arbejde med børn under 15 år, indhentes der en børneattest på dig, jf. kulturministeriets børneattest bekendtgørelse. Børneattesten behandles udelukkende på baggrund af dit samtykke. Rigspolitiet meddeler LM´s sekretariat, om du står registreret i Det Centrale Kriminalregister eller ej.

 

5. Cookies

På LM Agerskovs hjemmeside gøres der brug af cookies til at føre statistik over, hvor mange der besøger hver side for at optimere navigation og info på hjemmesiden. Google og Facebook kan sammenholde data fra LM Agerskovs hjemmeside med data, som de indsamler fra din øvrige internetaktivitet og danne en profil af dig ud fra det.

LM Agerskovs cookiepolitik findes på lm-agerskov.dk.

 

6. Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig (behandlingsgrundlag)?

6.1 Når du vælger at blive tilknyttet LM Agerskov, indgår du en aftale med LM Agerskov. Med henblik på at vi kan administrere din frivillige tilknytning, har vi brug for at kunne behandle dine personoplysninger. Det juridiske grundlag for behandlingen af dine personlige oplysninger er artikel 6, stk. 1, (b) i persondataforordningen, idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig.

6.2 LM Agerskov har også mulighed for at behandle dine almindelige personoplysninger, hvis der er en legitim interesse i at behandle oplysninger om dig, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine almindelige personoplysninger går forud for den legitime interesse i at behandle dem.

6.3 I visse tilfælde er LM Agerskov desuden retlig forpligtet til at behandle personoplysninger om dig. Det kan eksempelvis være til dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. LM Agerskov er juridisk forpligtet til blandt andet at gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører.

Det kan også være i forbindelse med indberetninger af fradragsberettigede bidrag til skat. Indberetninger til skat skal ske med angivelse af CPR-nr., jf. skattekontrolloven, derfor har LM Agerskov en legitim interesse i disse oplysninger.

6.4 Vores behandling af eventuelle Særlige Kategorier af Personoplysninger (følsomme oplysninger), sker på grundlag af dit samtykke, jf. Persondataforordningens art. 9, stk. 2, (a).

6.5 I forbindelse med din frivillige tilknytning til LM Agerskov, skal du vide at du bliver klassificeret i Kategorien af særlig Personoplysninger (følsomme oplysninger), da LM Agerskov er en kristen organisation. Det betyder at LM Agerskov skal behandle dine oplysninger under skærpede forhold, og at alle videregivelse af oplysninger udenfor LM organisationen, ikke kan ske uden dit samtykke, jf. Persondataforordningens art. 9, stk. 2 (d).

Det indebærer også at du, i forbindelse med videregivelse af oplysninger om andre, din måde du behandler mails og øvrige oplysninger på personer der, som kristne, kommer i kontakt med LM Agerskov, skal have en skærpet opmærksomhed på behandlingen af deres oplysninger.

 

7. Deling af dine personoplysninger

7.1 LM Agerskov deler, dine personoplysninger med vores databehandlere, i form af serviceleverandører, teknisk support og samarbejdspartnere, som bistår os.

Det drejer sig om: UnoEuro Danmark A/S, Højvangen 4, 8660 Skanderborg, CVR: DK-31277477

7.2 Hvis du er bidragyder til LM Agerskov deles dine oplysninger med LM´s sekretariat, mhp. indrapportering til offentlige myndigheder, som eksempelvis skat.

7.3 LM Agerskov deler oplysninger om folk med visse tillidshverv (formand, kasserer, leder af børneklub, leder af LMU m.fl.) med LM og LMBU.

7.4 Desuden kan vi dele, jf. dit samtykke, nogle af dine personoplysninger på LM Agerskovs hjem meside, adresselister mm.

7.5 Der er lavet databehandleraftaler med de eventuelle programudbydere, samarbejdspartnere der behandler og gemmer persondata.

 

8. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

8.1 De personlige oplysninger, som vi behandler om dig, som led i din tilknytning til LM Agerskov, opbevares jf. LM Agerskovs politik for opbevaring og sletning, som findes hos foreningens formand.

8.2 Oplysninger omkring en børneattest, slettes umiddelbart efter at LM´s sekretariat har gennemgået attesten og opbevarer den dermed ikke. Dog registrerer LM at børneattesten er indhentet.

8.3 Såfremt der gemmes noget historisk interessant materiale for eftertiden, vil der blive indhentet samtykke fra dig.

 

9. Dine rettigheder

9.1 Indsigt

Du har ret til at få indsigt i de personlige oplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til LM Agerskovs formand eller persondataadministrator kan du anmode om indsigt i de personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

9.2 Berigtigelse og sletning

Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personlige oplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi - af en eller anden grund - ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

9.3 Begrænsning af behandling

Du har – under særlige omstændigheder - ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt venligst LM Agerskov. formand eller persondataadministrator, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personlige oplysninger.

9.4 Indsigelsesret

Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

9.5 Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personlige oplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. En tilbagekaldelse af et samtykke kan påvirke din frivillige indsats i LM Agerskov., der kan være tjenester du ikke længere kan udføre som frivillig. Kontakt venligst LM Agerskovs formand eller persondataadministrator, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har afgivet samtykke til behandling af dine personoplysninger eller, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

9.6 Betingelser og / eller begrænsninger af dine rettigheder

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder.

 

10 Klage til tilsynsmyndighed

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du i første omgang klage til LM Agerskovs formand, Knud Lund, tlf. 31953709, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Du har også lov til at klage til det danske datatilsyn.

 

11 Ændringer og opdateringer

Vi forbeholder os ret til løbende at ændre nærværende politik. Frivillige i LM Agerskov. er selv forpligtet på at holde sig orienteret om den gældende politik. Privatlivspolitikken for frivillige findes hos foreninens formand.

 

Opdateret 17.1.2019

 

Missionshus.jpg